Hoşgeldiniz  

Gaziantep Haber Ajansı Bülteni Çarşamba 22.05.2024 e gazete

admin | 21 Mayıs 2024 | e gazete Gaziantep haber ajansı Bülteni, Genel, Gündem, Tüm Manşetler A- A+

Gaziantep Haber Ajansı Bülteni Çarşamba 22.05.2024 e gazete

Gaziantep Haber Ajansı Bülteni Çarşamba 22.05.2024 e gazete

HABER METNİ;

YESEMEK YOK OLMAKTAN KURTULDU

YESEMEK’TE YARGI SON NOKTAYI KOYDU!

Yesemek Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilmekte olan Yesemek Göleti ve Sulama Projesi kapsamında yapılması planlanan cebri boru hattının Yesemek Açık Hava Heykel Atölyesi ve Müzesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalması nedeniyle Gaziantep Kent Konseyi Yesemek Komisyonu tarafından açılan dava Yesemek Komisyonu ve Tarihi Kültürel Varlıklar lehine sonuçlandı.

Bekir Sıtkı Severoğlu’nun Başkanlığını yürüttüğü komisyonda Aslı Ölçal Tezel, Gökhan Çeliktürk, Tarık Aytekin, Erkan Özsavaş, Dinçer Uğurluer, Özgür Girişken, Hasan Yelken yer almıştı.

Lehte sonuçlanan dava sonucu tasfiye edilen komisyon şu açıklamayı yaptı; “Adaletin yanlışlara dur diyebilmesi çok önemli ve moral vericidir, geleceğimiz için umut vericidir. Kültürel değerlerin korunması gelecek kuşaklara borcumuz olup, bugün yaşayanların bu planlamaları yapma sorumluluğu vardır. Kültür Turizmi bölgemizin geleceğidir.

Verilen bu mücadelede, tüm davaları gönüllü olarak  takip eden  sayın Av.Dilek Topalkara Altunlu’ya, davalar konusunda destek olan Prof.Dr. Tevfik Gülsoy’a, komisyon üyelerimize, emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve şahıslara teşekkürü borç biliyoruz.

 Komisyonumuz bu konudaki misyonunu tamamlamış ve kendini bugün itibariyle gerektiğinde yeniden bir araya gelmek üzere   feshetmiştir.

Kamuoyunun saygılarımızla duyururuz.”

Karar gerekçesi şu şekilde açıklandı;

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nce verilen 23/02/2022 gün ve E:220/989 sayılı karara karşı yapılan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün istinaf başvurusunda bulunduğu ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Müdahil olduğu; Gaziantep ili, İslahiye ilçesi, Yesemek Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilmekte olan Yesemek Göleti ve Sulama Projesi kapsamında yapılması planlanan cebri boru hattının Yesemek Açık Hava Heykel Atölyesi ve Müzesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan kısmının yeniden planlanmasının projenin yapım aşamasına gelmesi nedeniyle mümkün olmadığı ve söz konusu alanda kültür varlığı bulunmadığına dair müze müdürlüğü görüşü doğrultusunda 658 sayılı ilke kararı 1/a maddesi gereğince zorunlu alt yapı uygulamaları çerçevesinde yapım çalışmalarının Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan 19.10.2016 tarih ve 1898 sayılı Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile aynı alanda yapılmakta olan cebri boru hattı ve yol çalışması kapsamında alanın dik yamaçlı olması nedeniyle açılan yoldaki kesitlerde toprak kayması ve göçüklerin oluşmasının önlenmesi için Müze Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda Yüksek Kurulun 658 sayılı ilke karar 1/A maddesi gereğince zorunlu alt yapı uygulamalarının Dsi Bölge Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü uzmanları sorumluluğunda ve denetiminde yapılmasına sakınca olmadığına dair alınan 30.05.2017 Tarih ve 2272 sayılı Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarının iptali istemiyle Gaziantep Turizm derneği, Gaziantep Kulübü, Gaziantep Kültür Turizm Derneği ve Anadolu Arkeoloji ve Tarih Derneğince   açılan davada; Gaziantep 2. İdare Mahkemesince verilen 23.02.2022 gün ve E: 2020/989, K:20222/249 sayılı “Dava Konusu işlemlerin iptaline” ilişkin kararın davalı idare vekili tarafından; Mahkeme kararının yerinde olmadığı, usule, yasaya ve hukuka aykırı olduğu davanın reddine karar verilmesi gerekirken dava konusu işlemin iptaline ilişkin kararın da hukuki isabet bulunmadığı ve davalı müdahil vekili tarafından; Mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunun hatalı değerlendirmeler içerdiği, yapım çalışmalarına nezaret eden görevli arkeoloğun tanzim etmiş olduğu raporların mahkemece ilgili müze müdürlüğünden temin edilerek incelenmesi gerekirken böyle bir inceleme yapılmadığı ileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmiş olduğu, 

Davacılar Gaziantep Turizm derneği, Gaziantep Kulübü, Gaziantep Kültür Turizm Derneği ve Anadolu Arkeoloji ve Tarih Derneği ise;  istinaf işleminin reddi gerektiğini savunmuştur.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE MAHKEMEDEN RED!

T.C Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, İkinci İdari Dava Dairesi, Esas No: 2022/1108 Karar No: 2024/683 ile Gaziantep 2. İdare Mahkemesince verilen 23/02/2022 gün ve E:2020/989, K:2022/249 sayılı karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine, ….., 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45/6 maddesi gereğince temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak, 03/04/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yesemek Ören Yerinin hemen yanında yapımına başlanan Gölet İnşaatının, bu eşsiz tarih ve kültür hazinesine verebileceği zararlara dikkat çekmek ve inşaatın yapımına imkan veren kurul kararlarının iptalini sağlamak için kurulan Kent Konseyi’nde Yesemek Komisyonu kurulmuş, ilk toplantısını 18 Ağustos 2020 tarihinde yapmıştı.

Bekir Sıtkı Severoğlu’nun Başkanlığını yürüttüğü komisyonda Aslı Ölçal Tezel, Gökhan Çeliktürk, Tarık Aytekin, Erkan Özsavaş, Dinçer Uğurluer, Özgür Girişken, Hasan Yelken yer almıştı.

Komisyon ilk toplantısında, Yesemek Alan Başkanlığından gerekli bilgi belge ve dökümanları talep etmişti. Yapılan incelemeler sonunda; İzinlerin hukuka uygun olmadığını, doğal peyzajın ve eserlerin zarara uğradığını, sulama göletinin eserlere ve doğal peyzaja zarar vermesinin yanında ileride çok daha büyük zararlar verebileceğini ve olası bir depremde köy yerleşiminin büyük bir risk taşıdığını değerlendirmişti. Bu değerlendirmelerin ardından, komisyon öncelikle basın toplantıları ile kamuoyunu bilgilendirmiş, daha sonra titiz bir çalışma hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Komisyondan yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi;“ Başlattığımız hukuk mücadelesi geçtiğimiz günlerde, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin 2024/683 kararı ile istinaf başvurusunu da temyiz yolu kapalı olmak üzere reddetmesi ile sona ermiştir. Uzun süren ve zorlu bir mücadele sonucunda adalet yerini bulmuş, sadece şehrimizin değil ülkemizin ve tüm dünyanın çok önemli bir tarihi ve kültürel değeri kurtarılmıştır.”

YESEMEK  KOMİSYONU GÖREVİNİ TAMAMLAYARAK KENDİNİ FESHETTİ (!)

Bu konuda yaşananlardan dersler çıkarılması ve bundan sonra yapılacakların doğru planlanması gerekmektedir. Gaziantep bu konuda geçmişte de güzel örnekler vermiştir. Zeugma Mozaiklerinin Gaziantep’ten götürülmesi konusunda tüm şehir ve sivil toplum örgütleri tek yürek olmuş, davalar açılmış ve benzer şekilde kazanılmıştı. Sonuç olarak bugün Gaziantep dünyanın tanıdığı ve bildiği bir mozaik müzesine sahip oldu ve bunun yanında Zeugma Ören yerinde halen çok başarılı kazılar sürdürülmektedir. Yesemek’in UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınması Gaziantep ve İslahiye’nin geleceği için çok çok önemlidir. Hemen yanımızdaki Göbeklitepe örneğine bakacak olursak, UNESCO kalıcı listesine girdiği 2020 yılından bu yana, tüm olumsuz pandemi ve deprem sürecine rağmen 3 Milyona yakın ziyaretçi gezmiştir. Böylece listeye girmenin ne kadar önemli olduğunu görülmüştür.

KOMİSYON ÖNERİLERİ:

İlgili Bakanlıklarımız, Valiliğimiz, Belediyelerimiz, Kent Konseyimiz ve Mimarlar Odası ile Üniversitelerimiz başta olmak üzere Sivil Toplum kuruluşlarımızın ve hepsinden önemlisi yerelde yani Yesemek Köyünde ve İslahiye’de yaşayanların katılımı ile çalışmalar yapılmalı ve ortak akıl ile bu önemli tarihi miras ve bölgenin geleceği planlanmalıdır. DSİ’nin şu ana kadar orada yaptığı yatırımlarda çalıştaylar düzenlenerek sosyal kullanım alanlarına dönüştürülmelidir. Her ülke her yıl sadece bir yeri UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine önerebiliyor. Yesemek ile ilgili ICOMOS raporunda yer alan olumsuzluklar hem idare mahkemelerimizin verdiği kararla hem de Gaziantep’teki STK’ların bu konuyu sahiplenmesi ile ortadan kalkmıştır. Şimdi yapılması gereken, Üniversitelerimizin Mimarlık ve Arkeoloji Bölümleri, ilgili tüm resmi kurumlar ve STK’ların birlikte yapacakları çalıştay ile verilen zararların nasıl telafi edileceğinin tespit edilmesidir. Bu konuda hemen harekete geçilmelidir ki Yesemek UNESCO Dünya Mirası Kalıcı listesine girebilsin!

*

*

CHP’li Öztürkmen’den hükümete:

BUĞDAYDA TABAN FİYATI AÇIKLAYIN, RANDEVU ÇİLESİNİ BİTİRİN

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, zamanı gelen buğday hasadıyla ilgili çiftçilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

Buğdayda taban fiyatın hâlâ açıklanmadığını belirten Öztürkmen, kg fiyatının en az 15 TL olması gerektiğini belirtti. Geçen yıl hasat alımı döneminde Tarım Mahsulleri Ofisi’nde yaşanan randevu çilesini de hatırlatan Öztürkmen, bu yıl aynı manzaranın yaşanmaması için hükümeti gerekli adımları atmaya çağırdı.

Öztürkmen’in TBMM’de yaptığı açıklama şöyle:

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde buğday hasadının zamanı geldi. Fakat hükümet hâlâ taban fiyat açıklamadı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin hesaplamalarına göre 1 kg buğdayın maliyeti 10,87 TL. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden Ziraat Bankası’ndan kullandırılan kredilerin 6 kat artması göz önünde tutulduğunda, buğday kg fiyatının en az 15 TL olması gerekmektedir.

Diğer yandan, buğday alımında geçen yıl Tarım Mahsulleri Ofisi’nde yaşanan “randevu” çilesinin bu yıl tekrarlanmaması ve ödemelerin hızlıca yapılması için hükümeti göreve davet ediyoruz.”

*

*

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MİLLET KÜTÜPHANESİ’NE YOĞUN İLGİ

 TAHMAZOĞLU’DAN BİR MÜKEMMEL ESER DAHA

Şahinbey Belediyesi’nin geçtiğimiz günler içerinde hizmetine sunduğu Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor

Gençlere ve eğitime yönelik önemli projelere imza atan Şahinbey Belediyesi Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi’ni vatandaşın hizmetine sunduğu günden bu yana öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şehre önemli bir proje daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şehrimizin ve ilçemizin gelişimi için bir dev projeyi daha hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 40.000 m2 alan üzerine inşa ettiğimiz Şahinbey Millet Kütüphanesi’ni vatandaşın hizmetine sunduk. Açıldığı andan itibaren öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşan kütüphanemizin dolup taşması bizleri de mutlu ediyor. Gençlerimizin eğitim alanında faydalanabileceği birçok özelliğe sahip olan Şahinbey Millet Kütüphanesi’nde 7’den 70’e her vatandaşımızın istediği kitapları bulabileceği kütüphanemize tüm vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

15 MİLYONUN ÜZERİNDE KİTAP DAĞITTIK

Gelecek nesillerin iyi yetişmesini üzerinde önemli bir görev gördüklerini söyleyen Başkan Tahmazoğlu, “Eğitime ve kültüre yönelik projelere büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar gençlerimize 15 milyonun üzerinde kitap hediye ettik. Düzenli olarak okullarımıza ve öğrencilerimize yönelik projeler gerçekleştiriyoruz” dedi.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Şahinbey Millet Kütüphanesi’ne gelen öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Başkanımız her alanda bizlerin yanında eğitime ve gençliğe büyük önem veriyor. Yokluğunu hissettiğimiz bu kütüphaneyi Şehrimize kazandırdığınız için teşekkür ederiz. Kütüphanemizde istediğimiz her kitaba ve imkâna sahibiz, başkanımıza bizlere böyle bir kütüphaneyi kazandırdığı için tekrar teşekkür ederiz” diye konuştular.

*

*

10 üniversiteden 120 akademisyen GİBTÜ’de bir araya geldi

DEPREM SONRASI RİSKLER GİBTÜ’DE MASAYA YATIRILDI

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.  10 farklı üniversiteden 120’ye yakın akademisyenin katıldığı “Mikrobiyoloji ve Halk Sağlığı Bakışı ile Afetler, Salgınlar, Etkenler” etkinliğinde Asrın Felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremleri sonrası depremin yol açtığı yıkıcı etkiler ve sonrasında sağ kalanların risklerini içeren halk sağlığı sorunları, bulaşıcı hastalıklar ve etkenleri ile birlikte irdelenerek gün boyunca üç oturumla enine boyuna tartışıldı ve değerlendirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan GİBTÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, üniversite olarak ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını GİBTÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) Afet ve Salgınlar Çalışma Grubunun “Mikrobiyoloji ve Halk Sağlığı Bakışı ile Afetler, Salgınlar, Etkenler” konulu etkinliği, GİBTÜ Tıp Fakültesi ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültelerinin Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dallarının iş birliği ile GİBTÜ Rektörlük Konferans salonunda yapıldı.  Toplantıda 6 Şubat 2023 tarihinde iki kez üst üste meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremin yol açtığı yıkıcı etkiler ve sonrasında sağ kalanların risklerini içeren halk sağlığı sorunları, bulaşıcı hastalıklar ve etkenleri ile birlikte irdelenerek gün boyunca üç oturumla enine boyuna tartışıldı.

KİMLER SUNUM YAPTI?

Açılış konuşmalarını GİBTÜ Tıp Fakültesi ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültelerinin Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanları Dr. Öğr. Üyesi Begüm Kayar ve Prof. Dr. Ayşen Bayram, TMC Afetler ve Salgınlar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Banu Sancak, TMC Başkanı Prof. Dr. Candan Çiçek, GİBTÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu ve SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı’nın yaptığı bu toplantının ilk oturumda, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak “Deprem ve Sağlığın Belirleyicileri”, Prof. Dr. Tacettin İnandı “Deprem Sonrası Afetlerde Güvenli ve Yeterli Suya Erişim” konusunu, ikinci oturumda Doç. Dr Hadiye Demirbakan “Afetler ve Enfeksiyon Etkenleri”, Uzm. Dr. Osman Petek “Depremin Gaziantep Genelinde Enfeksiyon Hastalıklarına Etkisi” konusunu sundu.  Toplantının son oturumda ise, bölgedeki enfeksiyon hastalıkları etkenleri, altı sözlü sunumla deprem öncesi ve sonrası görülme sıklıkları karşılaştırılarak anlatıldı.

120 AKADEMİSYEN KATILIM SAĞLADI

GİBTÜ ve SANKO Üniversitelerinin Tıp Fakültelerinin Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dallarının iş birliği ile gerçekleşen bu toplantıya,  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı, TMC Afet ve Salgınlar Çalışma Grubu Yürütme kurulu ve üyeleri, Gaziantep Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  Mersin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,  Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimler Üniversitesi (Hamidiye) Tıp fakültelerinin Tıbbi Mikrobiyoloji Öğretim Üyeleri ve bölgemizde bulunan mikrobiyoloji uzmanları katıldı. Yaklaşık 120 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantımız başarıyla tamamlandı.

Toplantının son değerlendirme oturumunda TMC Başkanı Candan Çiçek “Bölgede organizasyonda görev alan, sunumları yapan tüm hocalarımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz” dedi. Ülkemizin yaşadığı ağır deprem felaketinin sonuçları değerlendirilerek geleceğe yönelik önlemler alınması konusunda dilek ve önerilerde bulunuldu.

*

AYINTAB’A DAİR

DEYİMLERİMİZDEN BAZILARI.

Hele yeni neslimize soralım bakalım kaçını bilecekler.

· Gafılan   kadıya uğramak

· Gağlarken,gağlerken   kuzladı.

· Gallede   zeyt kalmadı.

· Gel şu   malı baa sat dersen bahalı olur

· Geleceğin   Antep,yiyeceğin pekmez.

· Gıcı   gibi

· Gidişmiyen   yerini GİDİŞTİRME.

· Göm,göv   zengin oldu.

· Hallo   celloydan olmaz bu iş.

· Harrik   çaarma.

· Hesabı   feragate çıkardı.

· Heytibim   kesildi.

· Hırroş,bırroş.

· Huvaya   kesmek.

· Ingılı   mış, berk yapış

· İki başlı   Halep Düdüğü.

· İki götün   yok ki birini yırtasın.

· İşini bil   işe getme

· İtin bakır   sıçtığı yer.

· Kaddim   tutmak.

· Kafanın   don kazanı gibi olması

· Kafayı   tuzlamak

· Kanı   mabalı boynuna.

· Karrah   etmek.

· Kendirimi   pıçakla.

· Kepir hış   yatmak

· Kulağın   tözüne vurmak

· Mahana   Mahmıd.

· Mahana   şahana

· Mamuru   mest etmek

· Marda   bazar

· Mercimeği   yan yuvarlamak

· Ne   has?

· Oğlan   evinde dambır,dumbur;kız evinin haberi yok.

· Ortalığı   tahne pekmez etmek .

· Ortalık   arsan kars olmuş.

· Öğünü   tayını bellisiz

· Ölüsü   gününde, tavuğu pininde

· Ömrümü   gününü yemek

· Öndüç   ödeştirmek.

· Özü   dövmemek.

· Paran   börgünü (böğrünü) mü deliy

· Paranın   gittiğine bakma, işinin bittiğine bak,

· Pisik   paçası ayırmak.

· Safra   sındırmak .

· Sakalı   yerine bağla.

· Sakızını   gözünün önüne yapıştır.

· Sandıktaki   sırtına sepetteki boğazına

· Sanki,ağzı   kokulu yerenim mi ?

· Say,say da   yerine taş koy

· Sen   ekilirken ben göcektim

· Sıçra   nalın parlasın

· Sırısı mı   soyuluyor?

· Söylemekten   ağzım,göt oldu.

· Suhra   savan

· Sumsuğu   derisine vurur.

· Suyu   Pancarlıdan kesilmiş.

· Südüne,   halibine

· Süt   hırası

· Süyükten   yitmek

· Şah   budağın bağı var;üzümü yok yaprağı var.

· Şerim   şerim yüzüne işerim.

· Taktadan   saca.

· Tarlaya,pambığa   sıçmak.

· Tarma   taht

· Tas   yitti.Curunu başına kaldır.

· Taş   ergisi

· Tat dışlık   vermemek

· Tel,tay   etmek.

· Tepişme   olsun da bi bağ ORTUD olsun

· Tırnağı   dibinde.

· Tohum   torba kalmamak

· Tok   karnına dokuz topak küfte

· Tölebine   gelmek

· Tuttuğun   bana kar.Bellediğin sana kar.

· Tuz   havlası gibi sallanmak

· Ucu bucaa   görünmemek.

· Usta iken   olduk şeert,al bardağı suya seert.

· Ut küşüm   etmek .

· Ver   yiym,ört yatıym bekle canım çıkmasın.

· Yağan   yağmur, esen yele yetmez

· Yedi   yunmuş turp.

· Yedik   içtik, yüzden düştük.

· Yer,yetiş   kalmadı.

· Yeri   a’aaam anan aş pişirmiş

· Yırtılan   Deli Ahmedin yakası.

· Yi   hamme,iç bummu,yat nenni.

· Yiğidin   sözü demirin kertiği.

· Yuhaya   çıkmak.

· Yükünü   tepeciğe yığdı.

· Yüreği   kalak, kalak yağ bağlamak .

· Yürek   oynatması

· Yüzünüze   gül suyu .

· Zebellağ   gibi

· Zubbu   zeytin meydanda kalmak.

*

Ablak yüzlü : Geniş çehreli

Allık : Uzun boylu

Çörten calgini : Eğri büğrü,vucudu orantısız

Çalık : Yüzünde şark çıbanı izi olan

Çopur : Yüzü çiçek bozuğu

Çüşşük : ufak tefek, küçük

Deermi yüzlü : Yuvarlak yüzlü

Ebleh : alık, aptal, budala, akılsız, ahmak.

Ehlez : Uzun boylu beli eğilmiş

Evirgeç yüzlü : İnce uzun yüzlü

Feşah burun : Basık ve geniş burunlu

Gavlak : Kel

Gudduk : Güdük, kısa boylu

Hıra : Zayıf, sıska

Höttüç : Kısa ve toplu

Kabak : Kel

BİRİNİ TARİF EDERKEN :

Kara Sarı : Sarı esmer

Kara yanık : Lekeli esmer

Kemçik : alt çenesi çıkık ve üst çenesi içeriye çökmüş gibi duran

Kemtik : Burnu çıbandan dolayı eksik

Kırbaş : Ak saçlı

Kintik yüzlü : Ufak çelimsiz yüzlü

Kom bıyyık : Büyük uzun bıyıklı

Mecrefe suratlı : Büyük yüzlü

Ölbe : Kısa boylu şişman

Süllüm : Uzun boylu

Tıs kara : Soluk benizli esmer

Tıs yüzlü : Soluk benizli

Yirik : Dudağı veya burnu yarık

Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

Gaziantep'in İlk Haber Ajansı