Hoşgeldiniz  

Gaziantep Haber Ajansı Bülteni Cuma 15.09.2023 e gazete

admin | 15 Eylül 2023 | e gazete Gaziantep haber ajansı Bülteni, Genel, Gündem, Tüm Manşetler A- A+

Gaziantep Haber Ajansı Bülteni Cuma 15.09.2023 e gazete

Gaziantep Haber Ajansı Bülteni Cuma 15.09.2023 e gazete

HABER METNİ;

TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ARTIK ÇİFTÇİ İSTEDİĞİ ÜRÜNÜ EKEMEYECEK

Yönetmenliğe göre; İlan edilen tarım havzaları ve bu havzalardaki ürün deseni göz önüne alınarak, tarım havzası veya işletme bazında üretim izinleri verilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı; “Sektör paydaşlarımızın görüşlerini alarak hazırladığımız “Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ülkemize,tarım sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun!”

Yönetmenlik şu esasları içeriyor;

Bitkisel üretim izinlerinin verilmesi

MADDE 13- (1) Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen tarım havzaları ve bu havzalardaki ürün deseni göz önüne alınarak, tarım havzası veya işletme bazında üretim izinleri verilir. Üretimine izin verilen ürün ve ürün gruplarının asgari ve azami ürün miktarları Kurul tarafından belirlenir ve üretim yılı öncesinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından il müdürlüklerine bildirilir. Ayrıca kurumsal internet siteleri ve mahalli iletişim araçlarını kullanmak sureti ile il müdürlükleri tarafından ilan edilir.

(2) Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce il/ilçe müdürlüklerinden izin alınır.

(3) Ormandan tahsis edilen ağaçlandırma alanları ile 5403 sayılı Kanunda belirtilen dikili tarım arazilerinde asgari tarımsal arazi büyüklüğü altında kalan alanlar hariç olmak üzere eğimi yüzde altının altında olan arazilerde yeni meyve bahçesi tesisine izin verilmez. Ancak, aşağıda belirtilen şartlar kapsamında teknik komite kararıyla belirlenen alanlara, Kurul tarafından onaylanması halinde havza veya işletme bazında izin verilebilir:

a) İşlemeli tarıma uygun olmayan yerler.

b) Arazinin bulunduğu en küçük yerleşim birimi olan köy veya mahallede, çayır mera hariç toplam tarım alanının yüzde seksenden fazlasının dikili tarım alanı olduğu yerler.

(4) Yeni bahçe tesisi kurma koşullarını haiz olması halinde, Türkiye İstatistik Kurumu kayıtlarında son yıla ait yeterlilik oranı yüzde yüzelli ve üzeri olan ürünler için Kurulun aksine bir kararı olmadığı müddetçe bahçe tesisine izin verilmez. Kurul, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar ve ihracat durumunu da değerlendirerek ürün veya ürün grupları ile havza veya işletme bazında yeni bahçe tesisine izin verebilir.

(5) Mevcut bağ ve bahçenin sökülerek farklı bir türle tesis edilmesine yönelik başvurular teknik komitenin gerekçeli raporu değerlendirilerek Kurul tarafından karara bağlanır. Kurul, ihtiyaç halinde başvurular için teknik komitenin teklifi üzerine belirlenen türlerde havza bazında genel bir karar alabilir.

(6) Damızlık parseller dâhil olmak üzere sertifikalı tohumluk üretimi yapılan alanlarda bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla tohumculuk mevzuatı çerçevesinde izinlendirme yapılır.

(7) Sulu tarım yapılan araziler için ihtiyaç halinde üretimde kullanılan suyun tahsisinde yetkili kurum veya kuruluşlardan bilgi, belge veya onay istenebilir.

(8) Kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortakları, belediyeler ve il özel idareleri bitkisel üretime yönelik proje veya uygulamalarında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

 (9) Üretim izni verilmesinde aşağıdakilere öncelik verilir:

a) Sözleşmeli üretim, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapılan alanlar.

b) Hayvancılık işletmelerinin kendi ihtiyaçlarına yönelik yem üretimleri.

c) Tarla içi modern sulama sistemleri kullanılarak yapılan üretimler.

ç) Özel mevzuatı çerçevesinde münavebe zorunluluğu olan ürünler.

d) Çiftçi örgütleri tarafından ortak üretim alanlarında yapılan üretimler.

Hayvansal üretimin planlanması

MADDE 14- (1) Hayvansal üretim planlaması; kalkınma planları, orta vadeli programlar ve Bakanlık stratejik planları dikkate alınarak iklim koşulları, arazi yapısı, işletme büyüklüğü, mevcut hayvan varlığı, kaba yem ihtiyacının karşılanma oranı, mera varlığı, su ihtiyacı, nüfus projeksiyonları ile iç ve dış talep verilerinin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(2) Hayvansal üretimin planlaması ile ürün veya ürün gruplarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılır.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortakları, belediyeler ve il özel idareleri hayvansal üretime yönelik proje veya uygulamalarında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Hayvansal üretim izinlerinin verilmesi

MADDE 15- (1) Kurul tarafından belirlenen ürün veya ürün gruplarının asgari ve azami ürün miktarları Kurul tarafından belirlenir ve üretim öncesinde Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından il müdürlüklerine bildirilir. Kurumsal internet siteleri ve mahalli iletişim araçlarını kullanmak sureti ile il müdürlükleri tarafından ilan edilir.

(2) Kurul tarafından belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce ve zati ihtiyaç haricinde kurulacak ticari amaçlı yeni işletmeler için il/ilçe müdürlüklerinden izin alınır.

(3) Üretim izni verilmesinde aşağıdakilere öncelik verilir:

a) Sözleşmeli üretim, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapılan işletmeler.

b) Ana sözleşmesinde hayvancılık faaliyeti olan çiftçi örgütleri tarafından ortak yapılan üretimler.

c) Bakanlık ıslah programlarına kayıtlı veya soy kütüğüne üye damızlıkçı ve/veya ari işletmeler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üretim Planlamasında Başvuruların Alınması, Değerlendirmesi ve Kontrolü

Başvuruların alınması ve değerlendirme

MADDE 18- (1) Bakanlığın ilgili kayıt sistemine başvuran çiftçilerden ilave başvuru istenmez. Başvurusu alınan çiftçilerin durumu bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenerek uygun olmayanlar en fazla on beş gün içerisinde çiftçiye bildirilir. Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre yapılan başvurular en fazla otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Üretim izni uygun görülmeyen çiftçiler, talepleri halinde Bakanlığın ilgili kayıt sisteminde belirtilen başvuru tarihlerine göre üretim planlamasına dair yeniden müracaatta bulunabilir.

(3) Çiftçiler/üreticiler/yetiştiriciler, Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine şahsen, yasal temsilcileri aracılığıyla veya e-Devlet kapısı üzerinden başvuruda bulunabilir. Bu başvuruların faaliyet alanına göre ekim, dikim öncesinde veya yetiştiriciliğe başlamadan en az on beş gün önce yapılması esastır.

(4) Birden fazla il veya ilçede arazisi veya işletmesi bulunan çiftçi başvurularının değerlendirilmesi, arazinin veya işletmenin bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerince ayrı ayrı yapılır ve sonucu kayıtlı olduğu il veya ilçe müdürlüğüne bildirilir.

(5) Mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişiklikleri, mücbir sebebin ortaya çıkmasını takip eden on beş gün içerisinde dilekçe veya e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilir.

(6) Planlı tarımsal üretim kapsamında yer alan çiftçilerin tarımsal üretim yaptıkları işletmenin el değiştirmesi halinde, değişiklik otuz gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilir ve tarımsal üretime devam eden çiftçi bu Yönetmelik hükümlerine tabi olur.

0

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’UN KATILIMIYLA DEPREM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NIN AÇILIŞI YAPILDI

 15 BİN 754 M2 BÜYÜKLÜĞÜNDE GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI YAPILACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla şehirde deprem sonrası yapılan çalışmalar, yargı süreçleri ve son durum hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Deprem Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yargı süreçleri, adalet hizmetlerinin aksamaması, süreçlerin hızlandırılması, yeniden inşa sürecinin verimli olması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel bir otelde yapılan toplantı farklı kamu kurum ve kuruluşlarla ortak istişare amacıyla ilgilileri bir araya topladı.

Açılışta, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem süreci ve sonrası yapılan çalışmalar, dirençli şehir altyapısı üzerine sunum yaptı. Toplantı açılış programı sonrası yargı mensupları çalıştaylar şeklinde toplantılar yapacak.

TUNÇ: GAZİANTEP’TEKİ YATIRIMLARIMIZ, BELEDİYELERİMİZİN ÇALIŞMALARI SAYMAKLA BİTMEZ

Toplantı açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülecek çalışmalarla karşılaşılan problemlerin masaya yatırılacağını aktararak şunları söyledi:

 “Bu anlamda buradan çıkacak neticelerle özellikle bizim mevzuat çalışmamıza, TBMM’nin yasama çalışmalarına, uygulamalarımıza ve diğer kabine uygulamalarına ışık tutacak önemli sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Gaziantep’teki yatırımlarımız, belediyelerimizin çalışmaları saymakla bitmez. Gaziantep yatırımda lider bir il. Burada başta büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerin projeleri örnek projeler. Yapılacak yatırımlarımız içinde 15 bin 754 metrekare büyüklüğünde Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yapılacak. Mevcut Nizip Adliyesi’nin yanına yeni bloklar yapmayı planladık. Ayrıca yeni personel eğitim merkezi yapılacak.” 

ŞAHİN: BU ŞEHİRDE GÜÇLÜ BİR BİRLEŞTİRİCİ RUH VAR

Açılışta sunumuyla beraber açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin ise deprem afeti sonrası liderlik ve ekip çalışmasının önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

 “6 Şubat günü biz bir deprem değil küçük kıyameti yaşadık. Öncesi, sırası ve sonrası için akılı kullanmak önemli. Biz dirençli şehir için kurumsal kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz. Öncelikle su yönetimi çok önemli. Depremde de gördük ki ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla afet sonrası kısa sürede suyu şehre ulaştırdık. Ortak evimiz dünya çok stresli. Önleyici tedbirler için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak dünyada örnekleri inceledik. Bunun için kurumsal altyapımızı değiştirdik. Biz iyileştirme dönemindeyiz. Bu şehirde güçlü bir birleştirici ruh var. Hayırda yarışılıyor. Bizim en büyük gücümüz çalışmak. Daha çok çalışmalı, üretmeli, ihracat yapmalıyız. İyileşiyoruz. Okullar açıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgelerinde öğrencilerimizin bütün eğitim masraflarını karşıladık.

ÇEBER: BURADAN ÇIKACAK KARARLA ÇOK SERİ BİR ŞEKİLDE SÜRECİ İŞLETECEĞİZ

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplantıda Gaziantep’in artık sadece bölgenin değil Mezopotamya coğrafyasının önder şehri, cazibe merkezi olduğunu aktararak şunları ifade etti:

 “Yaşadığımız afet öyle büyüktü ki il merkezinde 399 vefat eden vatandaşımız ve bugün itibariyle 3 bin 900 yıkılması gereken ağır hasarlı binamız var. Şehir genelinde 26 bin toplamda yıkık, acil yıkılması gereken ya da ağır hasarlı binamız var. Bugün itibariyle 14 bin bina yıkmamız gerekiyor ağır hasarlı olarak. Bunları yıkarken bütün iş kaymakamlıkların üzerinde. Şehir merkezinde büyük bir uğraş veriliyor, trafik, elektrik kesiliyor, tozla mücadele ediliyor. Bu çalıştayda çıkacak kararlar bizim için çok önemli. Herkes yoğun bir tereddüt yaşıyor, tedirginlik içerisinde. Bizim buradaki en büyük şansımız uyumumuz. Ortak çalışabiliyoruz uyumlu bir şekilde. Buradan çıkacak kararla çok seri bir şekilde bu süreci işleteceğiz.” 

BAKAN TUNÇ BAŞKAN ŞAHİN’İ ZİYARET ETTİ

Program sonrası Adalet Bakanı İsmail Tunç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Tunç, Başkan Fatma Şahin ile yürütülen çalışmaları ve yeni yapılacak ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, TBMM İdari Amiri Sermet Atay, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve protokol üyeleri Bakan Tunç’a eşlik etti.

*

GASTROANTEP KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde bu yıl ilk kez, iki festivali içerisinde barındıracak “GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’’ için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Gazi şehrin güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için 16-24 Eylül tarihlerinde 5’incisi düzenlenecek GastroANTEP’te hem gastronominin önde gelen isimleriyle paneller, söyleşiler, workshoplar yapılacak hem de birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

FESTİVAL 8 GÜN SÜRECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile birleşen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali ile ziyaretçilere, yerli ve yabancı turistlere eğlencesi bol bir hafta yaşatılacak.

Festival kapsamında bu yıl da gastronominin önde gelen isimleri Gaziantep’te buluşacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılacak paneller ve söyleşilerin yanı sıra ödüllü şefler yöresel lezzetleri kullanarak workshoplar düzenleyecek. Festival hem sokak lezzetlerini barındıracak hem de yöresel ürünlere stantlarla yer verecek.

7 FARKLI ÜLKEDEN GELEN 13 ŞEF ZİYARETÇİLERİ LEZZET YOLCULUĞUNA ÇIKARACAK!

Festivalde Belçika’dan Marc Pauquet, İspanya’dan Juanjo Lopez, Martina Puigvert Puigdevall Portekiz’den Joao Oliveira, Joana Artieda, İtalya’dan Franco Sultano, Floriano Pellegrino, Fabrizio Fiorani, Claudio Chinali, Fransa’dan Alan Geaam, Fabrizio Fiorani, Ürdün’den Ali Alghizzawi ve Lübnan’dan Joe Barza workshoplar ile Gaziantep ürünleri yeniden yorumlayarak kreatif yemek showları gerçekleştirecek.

22 TÜRK ŞEFTEN WORKSHOP, PANEL VE SÖYLEŞİ!

Türk şeflerden Ömür Akkor, Cüneyt Asan, Harun Reşit Dönmez, Eyüp Kemal Sevinç ve kadayıf alanında öne çıkan Ali Usta yine workshoplarda maharetini konuşturarak, misafirlerin damağına dokunacak. Bunun yanı sıra Zeynep Pınar Taşdemir, Serkan Aksoy, Cihan Çetinkaya, Mevlüt Özkaya, “Yıldız Şeflerin Coğrafi İşaret Almış Yöresel Ürünleri Dünya Gastronomisine Tanıtmak için Yaptıkları Öncü Girişimler” konulu panelde konuşmacı olarak bulunacak.

 “Yeme-İçme Sektöründeki Gelecek Nesil Kadınlara Örnek Teşkil Edecek Tavsiyeler” konulu panele ise gastronomi alanından; Aylin Öney Tan, Sinem Özler, Hülya Tiritoğlu, Maria Ekmekçioğlu, Ebru Kocaacar ve Damla Uğurtaş katılacak.

Ünlü şef Arda Türkmen’in konuşmacı olarak katılacağı “Gastronominin Geleceği & Yeni Trendlerin Belirlenmesi” konulu söyleşide hem ulusal hem de uluslararası alanda yemek kültürünün mevcut durumu ve geleceği mercek altına alınacak.  Ayrıca yine şef ve sosyal girişimci olarak bilinen Ebru Baybara’nın konuşmacı olarak yer alacağı “Gastronominin Nobeli & Hikayesi” nde ise bölgenin yöresel tatları ve bölgeye has özgün tatlardan bahsedilecek.

ŞEHRİN 4 FARKLI YERİNDE KONSERLERLE FESTİVAL COŞKUSU!

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl kurulacak 4 ayrı sahnede konserlerle festival coşkusu bütün şehre yayılacak. Festival Park Ana Sahne, Şahinbey Parkı Amfi Tiyatro Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ve Kalbi Antep Meydanı Sahneleri’nde 16-24 Eylül tarihleri arasında sırasıyla; Fatma Turgut, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Uğur Aslan, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Alişan, Murat Dalkılıç ve Merve Özbey sahne alarak, sevilen şarkılarını seslendirecek.

TÜRKİYE’NİN SEVİLEN ŞEFİ DANİLO ZANNA DA FESTİVALDE!

Öte yandan Türkiye’de gastronomide bilinen isim Danilo Zanna “Geleneksel Yemek Kültürünün Gelecek Kuşaklara Aktarımı için Neler Yapılabilir?” temalı söyleşide dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Festival boyunca michelin yıldızı, yurt dışında adından sıkça söz ettiren yabancı ve Türk şefler ile 15 workshop etkinliği planlanırken, 10’un üzerinde panelle de Gaziantep gastronomisi, anadolu mutfağı, sürdürülebilir gastronomi gibi başlıklar ele alınacak.

GASTROANTEP SANAT ÇALIŞMALARINI DA İÇİNDE BARINDIRACAK

Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında bu yıl GastroANTEP konserlere, sergilere, tiyatro, film, opera ve bale gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında geleneksel el sanatları, foto maraton, dijital çalışmalar, gezici müze ve kütüphane etkinliklerine de yer verilecek.

*

GTO’DA “YEŞİL DÖNÜŞÜM”E DİKKAT ÇEKİLDİ

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekleriyle kurduğu Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi organizasyonunda “Sanayide Kaynak Verimliliği ve Döngüsel Ekonomiye Geçiş Semineri” düzenlendi.

GTO’da düzenlenen seminer ile Yeşil Dönüşüm’ün işletmeler açısından giderek önem kazanmaya başladığı bu dönemde işletmelerde sürdürülebilir uygulamaların keşfedilmesi, üretimde kullanılan kaynakların optimize edilmesi, israfın azaltılması ve döngüsel ekonomi modellerini benimsenmesi noktasında farkındalık yaratıldı.

ÖZDURAK: GAZİANTEP’İN VERİMLİLİK YETENEĞİNİN GELİŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Seminerin açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezini Yeşil Dönüşüm konusunda bölge işletmelerine farkındalık yaratmak ve dönüşüm süreçlerine destek olmak için kurduklarını belirterek “Kaynakların sınırlı hatta hızla tükendiği bir dünyadayız. Dolayısıyla da kaynakları nasıl kullandığımız, geleceğimizi belirler. Nasıl sorusunun cevabı da elbette verimlilik… Bir üretim ve ihracat kenti olan Gaziantep için bu verimlilik yeteneğinin gelişmesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi

Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi projesinde iş birlikleri ve GTO’nun birçok projesinde destekleri olan EBRD’ye ve projenin yönetim sürecinde iş birliklerinden dolayı IDEMA’ya teşekkür eden Özdurak, konuşmasına şöyle devam etti:

“GTO olarak Merkezimiz aracılığı ile bu dönüşüm sürecinde işletmelerimize bugünkü seminerde olduğu gibi hem bilgilendirme hem de firmaya özel danışmanlık hizmeti yoluyla rehberlik etmeyi hedefliyoruz. Bu hedef için mevcut durumu tespit etmek üzere bir anket yaptık. Bu anket bize yerelde neler yapmamız gerektiği konusunda bazı ipuçları veriyor. Ancak bu ipuçlarını küresel ve ulusal düzeydeki politikalarla, gelişmelerle uyumlu şekilde aksiyona çevirmezsek o bahsettiğimiz verimlilikten uzaklaşır, kaynakları heba ederiz.” şeklinde konuştu.

Ahi: Yeşil Dönüşüm ilerleyen yıllarda çok önemli olacak

Özdurak’ın ardından kürsüye gelen IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ahi ise tüm projeleri kalkınma odaklı yürüttüklerini Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezinin de bu anlamda çok değer verdikleri bir proje olduğunu söyleyerek, “Bu proje GTO üyelerinin geri bildirimleriyle, ihtiyaç ve talepleriyle hareket ediyor. İlerleyen yıllarda çok önemli olacak Yeşil Dönüşüm konusunda buradaki firmaların gelişimini görmekten büyük mutluluk duyacağız. GTO’ya bu projedeki öncülüğü için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi Proje Takım Lideri Serdar Kabukçuoğlu, GTO tarafından üyelerinin katılımıyla düzenlenen anket çalışmasının çıktılarını değerlendirerek Merkez çalışmalarına bu anket sonuçlarına göre yön verileceğini aktardı.

Etkinliğin devamında moderasyonunu GTO İş Geliştirme Danışmanı Figen Çeliktürk’ün üstlendiği panelde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döngüsel Ekonomi Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ece Dinsel “Döngüsel Ekonomiye Geçiş İçin Türkiye’nin Yol Haritası”, Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Kılıç “Sanayide Kaynak Verimliliğinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Rolü”, EnerjiSA Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşçıoğlu ise “Kaynak Verimliliği İyi Uygulama Örneği: Daha İyi Bir Gelecek Platformu” konusunda sunum gerçekleştirdi.

*

-SANKO “AP” OKULU OLDU

-SANKO OKULLARI GENEL MÜDÜRÜ FIRAT MÜMTAZ ASYALI:

-“ÖĞRENCİLERİMİZ BUNDAN BÖYLE ULUSLARARASI ARENADA DAHA ETKİN OLACAK”

Sanko Okulları, ABD merkezli “College Board” kurumundan aldığı bir yetkilendirmeyle dünya çapında tanınırlığı olan “AP Okulu” oldu.

Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Asyalı, “Öğrencilerimiz bundan böyle uluslararası arenada daha etkin olacak” dedi.

Türkiye’de ve dünyada binlerce üniversitenin referans kabul ettiği AP (Advanced Placement) müfredatı artık Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin programında.

Bu kapsamda öğrencilerine AP dersleri sunma ve AP sınavları düzenleme yetkisini elde eden SANKO Okulları, 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla Computer Science A, Physics 1, Calculus BC, Chemistry, Biology ve Psychology programlarını hayata geçiriyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır proje üzerinde yoğun bir çalışma programı sürdürdüklerini belirten SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, şunları kaydetti:

 “Uzman bir kadro ve danışmanlarla, yoğun emek vererek hazırlandığımız bu akreditasyon öğrencilerimizi dünyanın en iyileri klasmanına taşıyacak ve uluslararası enstrümanlarla gençlerimizi daha da kıymetli bir dünya vatandaşı haline dönüştürecek.

Unutmamalıyız ki bu başarı sadece okulumuzu değil, Gaziantep’i ve tüm ülkemizi taçlandırıyor. Evlatlarına inanan ve her zaman onların daha iyisine layık olduğunu düşünen SANKO Okulları olarak gençlerimize açabildiğimiz bu önemli kapı nedeniyle gururumuz ve sevincimiz çok büyük.”

AP PROGRAMI

Dünyanın en önemli uluslararası lise eğitim programlarından biri olan ve 1955’ten beri uygulanan AP programları dünya genelinde 60’tan çok ülkede 6000’den fazla kurum tarafından öğrencilere sunuluyor.

Lise öğrencilerine üniversite seviyesinde dersler alma ve üniversite seviyesinde sınavlara girme hakkı tanıyan bu programa dahil olan öğrenciler yurt dışı üniversite başvurularında öne çıkarak daha kolay kabul alıyor; başta ABD, Kanada ve İngiltere olmak üzere yurt dışındaki binlerce üniversitede, lisede aldıkları AP derslerinden muafiyet elde ediyorlar.

Öğrencilerin üst düzey eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan AP derslerini başarıyla tamamlamış öğrencilere pek çok dünya üniversitesi ders kredisi, ders muafiyeti ve burs olanakları sağlıyor.

Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

Gaziantep'in İlk Haber Ajansı