Hoşgeldiniz  

MİRACIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ (Köşe Yazısı- Halil Eyyupoğlu)

admin | 01 Mart 2022 | Genel, Gündem, HALİL EYYUPOĞLU Köşe Yazısı, Köşe Yazıları, Tüm Manşetler


admin
oeyyupoglu1@gmail.com

MİRACIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Miraç İslam’da  “Allah’a yükseliş ve arınma” olarak kabul edilir.

Bu yükseliş bir kandil eşliğinde Allah katına varma ile sonuçlanır.

Tıpkı Nur Suresi 35. Ayette olduğu gibi;

“Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir, cam inciyi andıran bir yıldızdır; (bu kandil) doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üstüne nûr. Allah nûruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.”

Kimi insanlar Miracı camide ibadetiyle Miraç kandili ile kutlar, kimi de Alevilerde cem kurularak Allah Muhammed Ali aşkına 3 kandil yakarak başlar ve  cemin son halkası olan ve semahla şekillenen Miraçname okunarak göğe uzanılır.

Aslında Anadolu’da bu iki inanış alevi-sunni olarak  ayrıksı gibi gözükse dahi Miraç hiç de Anadolu’da yaşanan İslam inancının farklı olmadığını hatta Miracın birleştirici bir unsur olduğu gerçeğini gözlemliyoruz.

Bazıları Alevilikteki semahın islamda yeri olmadığını ifade etse dahi Hoca ahmed Yesevi’nin Divanı Hikmette şu dizeleri önemli;

Kul Hâce Ahmed, raks ve sema’ kılmayanlar

Taklit ile sema kılsa, cehennemde yanar.

Bu rivayet gizli idi; söylesem, onlar

Hakk’ı bulup raks ve sema’kıldı dostlar.

Miraç Kandili, 8 Mart’ta başlayan “üç aylar”ın ilki olan recep ayının 27’nci gecesine denk geliyor. Alevilik de ise her cemin sonunda Miraç hakka ulaşmada mühürdür.Kırklar cemi ise tam anlamıyla miracı tanımlar.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah’ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda “Burak” adlı binekle seyahat etti.

Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti indirildi.

Mirâc okudu Cebrâil

Muhammed Mustafâ mâhî

Hak emrine oldu kâil

Eyledi azm-i râhî

Gâipden yandı bir çırak

Çünkü yakîn oldu ırak

Cebrâil getirdi Burâk

Bindi ol Habîbullâhî

Burak kadem bastı arşe

Erişti fevka’l-ferşe

Hak kadîrdir cümle işe

Eyledi bu gez-nigâhî

Bir nidâ erişti Hâkk’tan

Yâ Muhammet in Burâk’tan.

Göz kamaşır şerernâk’dan

Müminlerin kıblegâhî

Yolda rast geldi bir şîr

Yâ nedir bu işe tedbîr

Hâtemini ağzına vir

Sundu iki cihân Şâh’î

Çıktı sidretü’l-müntehâya

Erişti ilâ nihâye

Kavuştu sırr-ı Hüdâ’ya

Seyretti cemâlullâhî

Onda gördü bir nev-civân

Yüzü şems-i mâh-i tâbân

Cemâline oldu hayrân

Nazar kıldı âl-Allah’î

Sordu doksan bin kelâmı

Hakk ile nîk-ile nâmı

Bir dem eyledi ârâmı

Bu ne sırdır yâ İlâhî

Gâipden geldi yeşil el

Verdi sî-pâre engûr asel

Ol demde gördü bir mahfel

Selmân’ın şey’enlillahî

Ayak üstü kalktı Server

Oldu gönlü gözü enver

Sırr ile oldu münevver

Dedi bu hikmet ilâhî

Oldu mirâcın mübârek

Hak kıldı Kur’ân tebârek

Şânına «levlâke levlâk»

Pâdişâhlar pâdişâhî

Vardı Kırklar’ın cemine

Oturdu hak makâmına

Hû dedi gerçek demine

Dem-be-dem Resûlullahî

Buyurdu ol nûr-u Vâhid

Size armağan bu tevhîd

Cümlesi de oldu sâcid

Zikretti kelâmullâhî

Gözleri Kurret’ül-ayn

Ali bîn Hasan Hüseyn

İmâm Zeyne’l-âbidîn

Gürûh-ı nâci güvâhî

İmâm Bâkır İmâm Ca’fer

Kâzım Mûsâ Rızâ server

Tâkî ba Nâkî Askerî

Muhammed Mehdî penâhî

Ata-bahş eyle lütfundan

Dûr eyleme rahmetinden

Mahrum koyma şefkatinden

Gedâ Feyzî pür günâhî

Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

Gaziantep'in İlk Haber Ajansı